Tractament de dades de caràcter personal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, “Teradisk Consuting, SL” (d’ara endavant “Teradisk”), informa als usuaris del Web www.teradisk.com i www.teradisk.net, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/18 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntaria, facilitar a “Teradisk” les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació dels diversos productes/serveis que s’ofereixen dins de l’àmbit de la consultoria cloud, allojament de servidors i serveis, gestió integral d’infraestructures IT, serveis de hosting, copies de seguretat, així com tot tipus de serveis relacionats.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Teradisk” podrà, depenent dels casos, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari/interessat seran tractades atenent a les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: “Teradisk Consuting, SL”, amb domicili a C/Tarragona, 157, 4ª planta, 08014 de Barcelona, amb número de NIF: B66443375, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 44617, foli 207, Secció 8, fulla B461316, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte [email protected].

Identificació del Delegat de Protección de Dades: Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggerències, etc., poden dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “Teradisk” a través del següent correu electrònic [email protected] [indicar, si n’hi ha, nom, telèfon o més dades de contacte].

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.
 • Manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
 • Comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per als fins del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, i en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisió automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils, en base a les seves dades personals. En el cas que en un futur es realitzessin aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells extrems exigits per la Llei per a que pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei o per obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferides a països de fora de la Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de manera prèvia i expressa.

“Teradisk” utilitza l’aplicació WhatsApp per a comunicar-se amb els seus clients, amb la finalitat de gestionar i fer un seguiment dels serveis i productes contractats, informar-lo que l’empresa que gestiona l’aplicació WhatsApp té la seva seu als Estats Units d’Amèrica, el que es considera una transferència internacional de dades a un país que no compleix amb la normativa europea de Protecció de Dades. Per aquest motiu és necessari que ens autoritzi expressament per a utilitzar aquest canal de comunicació marcant la casella corresponent en els formularis on se li sol·liciti el consentiment. Li recomanem que consulti la Política de Privacitat de WhatsApp abans de continuar. En cas de voler utilitzar l’aplicació WhatsApp per a comunicar-se amb nosaltres, l’informem que “Teradisk” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades, conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l’usuari, no tenint cap tipus de control ni responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que WhatsApp pogués efectuar de les dades facilitades per aquest canal.

Drets dels interessats:

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “Teradisk”, C/Tarragona, 157, 4ª planta, 08014 de Barcelona; o mitjançant correu electrònic a [email protected]. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d’accés:

L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:

 1. a) els fins del tractament
 2. b) les categories de dades personals de què es tractin
 3. c) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers països o organitzacions internacionals
 4. d) de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini
 5. e) l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament
 6. f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
 7. g) quan les dades personals no s’han obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 8. h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra copia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que se li faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

Dret de rectificació:

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l’interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió:

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides o tractades d’una altra manera
 2. b) l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
 3. c) l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 2
 4. d) les dades personals hagin sigut tractades il·lícitament
 5. e) les dades personals s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membre que s’apliqui al responsable del tractament
 6. f) les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació mencionats en l’article 8, apartat 1

Quan el responsable hagi fet públiques les dades personals de les quals l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent a la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per a comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o rèplica d’aquestes.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

Dret a la limitació del tractament:

L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. a) l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’ aquestes
 2. b) el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
 3. c) el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
 4. d) l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l’apartat 1 serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

Dret d’oposició:

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que es disposa en l’article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixen, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l’interessat s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquests fins.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.

Dret de portabilitat de dades: 

L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual les hi hagués facilitat, quan:

 1. a) el tractament estigui basat en el consentiment conformement a l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i
 2. b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

2.En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L’exercici del dret esmentat en l’apartat 1 del present article s’entendrà sense perjudici de l’article 17. Tal dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà a l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

Revocació del consentiment: L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per a tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades de manera posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà a l’interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

El Web de www.teradisk.com i www.teradisk.net conté enllaços a d’altres pàgines Web que poden ser d’interès per a l’interessat. “Teradisk” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l’interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en aquestes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Formulari de contacte

L’informem que les dades que voluntàriament ens proporcioni en el present formulari seran tractades per “Teradisk Consuting, SL” amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei o obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic [email protected]. Més informació a www.teradisk.com.

Si té cap dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: [email protected]

“Teradisk Consuting, SL”

Tots els drets reservats