Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES 

En compliment del deure d’informar recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

El titular d’aquest Web és “Teradisk Consuting, SL”, amb domicili a C/Tarragona, 157, 4ª planta, 08014 de Barcelona, amb número de NIF: B66443375, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 44617, foli 207, Secció 8, fulla B461316, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte [email protected].

La informació continguda a www.teradisk.com i www.teradisk.net constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Teradisk Consuting, SL” (en endavant “Teradisk”) dins de l’àmbit de la consultoria cloud, allotjament de servidors i serveis, gestió integral d’infraestructures IT, serveis de hosting, copies de seguretat, així com tot tipus de serveis relacionats.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés al Web www.teradisk.com i www.teradisk.net exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquest Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.teradisk.com i www.teradisk.net estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Teradisk”, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquest Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Teradisk” de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que apareix en aquest Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Teradisk”.

“Teradisk” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés al Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Teradisk”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Teradisk” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d’aplicació relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull “Teradisk” en els diferents tipus de formularis seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada pel que fa a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”.

“Teradisk” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’ acció humana o del medi físic o natural.

REGISTRE I CONTRASENYES D’ACCÉS

“Teradisk” proporciona de manera confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per a accedir a determinats serveis inclosos al Web.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per d’altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

“Teradisk” es reserva el dret a anular discrecionalment l’accés d’algun usuari quan concorrin circumstàncies de les quals es presumeixin utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús dels diferents serveis i productes als quals s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que facin d’ells terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

DADES A LES XARXES SOCIALS

“Teradisk” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d’advertir a l’usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran conegudes per tots aquells usuaris que també interactuïn en aquest perfil o que simplement el consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “Teradisk” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari als perfils de “Teradisk” seran objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a “Teradisk”, sobretot quan es tracti de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no malmet o ofèn a tercers.

“Teradisk” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l’usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“Teradisk” no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts del Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeixi.

En el mateix sentit, “Teradisk” no es fa responsable dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

El Web de “Teradisk” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès per als usuaris. “Teradisk” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut dels referits llocs8 Web en les condicions d’ús que es fixin en aquestes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Teradisk” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al Web www.teradisk.com i www.teradisk.net i/o en l’ús de les informacions que s’hi contenen.

“Teradisk” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc Web al nostre Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “Teradisk”, i en defecte d’això, els enllaços que s’estableixin cap a aquesta Web, s’hauran de fer a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objectiu el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

“Teradisk” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic [email protected].

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en el Web www.teradisk.com i www.teradisk.net.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

“Teradisk” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari avís previ, l’accessibilitat al Web per raons d’eventual necessitat i per a efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“Teradisk” es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment del Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

“Teradisk Consuting, SL”

Tots els drets reservats